เข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ Covid-19 เข็มแรก

ที่ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี หยุดเชื้อเพื่อเรา เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ